Eltest/El-kontroller

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden. Har du kontrollerat om elinstallationen i din bostad passerat bäst-före-datum?

Ladda hem brochyr om eltest och lär dig mer om varför du skall säkerhetstesta din elinstallation här EIO Eltest

Du kan även informera dig om eltesten på flikarna här nedtill.

Gör Hemmet Elsäkert

Icon 01

Gör hemmet elsäkert

Gör hemmet elsäkert för barnen

Elinstallationen och elapparaterna i hemmet är utformade med tanke på vuxna människors användning. Ibland kan barn ha egna idéer om hur exempelvis eluttag och sladdar ska användas. Här följer några tips på hur du kan göra hemmet elsäkrare även för dina barn.

Se till att eluttagen är petskyddade

Uttagen ska ha inbyggda petskydd eller förses med täckplattor över kontakthylsorna när de inte används, så att det blir svårare att komma i beröring med strömmen. Skaffa gärna kontaktskydd som låses fast och hindrar barn att komma åt outnyttjade vägguttag. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar.

Undvik sladdhärvor på golvet

Sladdar som ringlar över golvet kan bli oemotståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen runtom sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller ett sällskapsdjur gnager på den förvandlas sladden snabbt från leksak till dödsfälla. En sladd som delvis slitits loss ur en stickkontakt eller apparat är också farlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag.

Gör spisen mindre farlig

Spisen, och det som sker där, brukar locka till sig små barns uppmärksamhet. De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som till exempel vredspärrar (så att barnet inte kan sätta på en platta), tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd ifall barnet i ett obevakat ögonblick skulle lyckas sätta på spisens plattor.

Lämna aldrig lösa sladdar i vägguttaget

Kvarlämnade sladdar anslutna i vägguttaget blir lätt farliga föremål för barns nyfikenhet. Det gäller även motorvärmarsladden som i stället för att hänga kvar i uttaget bör förvaras i bilen.

Undvik elapparater i barnrummet

Tänk efter vad som kan vara lockande för ditt barn och var försiktig med att placera elapparater i barnrummet.

Placera sänglampan säkert

Tänk på att montera sänglampor och sladdar så att barnet inte kan riva ner dem i sömnen eller under lek.

Installera jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren ger ett bra extra skydd mot elolyckor. Om det uppstår ett fel på en elsladd eller apparat bryter den strömmen på bråkdelen av en sekund. Jordfelsbrytaren hjälper dock inte alltid. Om ditt barn till exempel skulle sticka in föremål i vägguttagets båda hål kan olyckan ändå vara framme.

Undvik lampor som ser ut som leksaker

När du inreder barnets sovrum, undvik lampor som inbjuder till lek. Lampor som ser ut som sagofigurer eller djur bör stå så att barnet inte når dem.

Lär barnen elvett

Elsäkerheten är livsviktig och kunskapen om den måste hela tiden föras ut till nya generationer elanvändare. Lär därför ditt barn tidigt att respektera elen och dess faror.

Varför EIO Eltest?

Icon 02

Varför EIO Eltest

 

Information om EIO Eltest

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum? Tänk också på att nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom.

Hur elsäkert är ditt hem?

Är du alldeles säker på att din familj, släkt och vänner inte riskerar att få ström genom kroppen på grund av exempelvis en sprucken gummiisolering på en sladd eller att skadedjur har förstört kablar, kopplingar är felaktigt utförda och att jordade uttag saknas? Kan du helt lita på att din bostad inte börjar brinna genom att elsystemet belastas mer än det byggdes för? Har du installerat exempelvis inbrottslarm, infravärme på uteplatsen, automatisk utebelysning eller tidur för motorvärmare? Men inte dimensionerat elanläggningen därefter.

EIO Eltest gör livet tryggare

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta en elinstallatör göra en EIO Eltest.

Testet är en grundlig besiktning. Elinstallatören testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan elinstallatören lämna kostnadsförslag på åtgärderna.

Låt elinstallatören gå husesyn

Passa på att fråga elinstallatören om tips för säkrare el. Vill du vara riktigt på säkra sidan låter du installatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

EIO-garanti

Icon 03

EIO-garanti

 

Omfattning

Garantin gäller för konsumenter som anlitar ett EIO-medlemsföretag. EIO-företaget ska ha utfört reparations-, underhålls- eller nyinstallationsarbeten åt en konsument som äger eller hyr en- eller tvåfamiljshus, fritidshus eller bostadslägenhet.

Detta innebär att:
Medlemsföretag i EIO ska följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.

Om det uppkommer tvist angående utfört arbete ska konsumenten först vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som prövar tvisten. Om EIO-företaget därefter skulle vägra att följa ARN:s beslut har konsumenten rätt till ersättning ur EIO:s garantifond.

Skyddet gäller om konsumenten gör anmälan till ARN inom nedan angivna tider:

Om reklamationen avser brist eller fel, inom 15 månader räknat från arbetets färdigställande.

Om reklamationen avser debiteringens skälighet, inom tre månader efter erhållen faktura.

Om reklamationen avser försening, inom tre månader efter det att arbetet skulle ha påbörjats eller färdigställts.

EIO:s styrelse prövar om rätt till ersättning föreligger.

Begränsning

EIO-garantin omfattar en ersättning upp till max ett prisbasbelopp där annan installatör åtgärdar felet.

EIO-garantin gäller ej om företaget har försatts i konkurs.

EIO Elkontroll

Icon 04

EIO Elkontroll

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen.

Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Med ”innehavare” menas en person som, genom t ex arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom.

Genom att teckna ett serviceavtal, EIO Elkontroll, med en lokal EIO-installatör får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar.  En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift och lägre totalkostnad. Det är alltså även ekonomiska fördelar med att utnyttja EIO Elkontroll.

Ditt avtal innehåller följande i en omfattning som du själv bestämmer:

STATUSKONTROLL AV ELANLÄGGNINGEN

Här söker vi efter fel som kan orsaka skada på personer, husdjur, och egendom.

PERIODISK TILLSYN

Här kontrollerar vi att anläggningen fortsätter att uppfylla kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis.

FORTLÖPANDE TILLSYN

Här besiktigar vi eller din egen personal regelbundet installationerna och anmäler eventuella brister för åtgärd.

Serviceavtalet, som baseras på dina verkliga behov, innebär att du har någon som kan elanläggningen både utan och innan. Förebyggande arbeten leder till färre fel och avbrott i driften. Och till mindre irritation och utgifter för ”brandkårsutryckningar”.

Att installatören är medlem i EIO innebär extra trygghet. Det betyder att du alltid kan räkna med rätt behörighet och erfarenhet för varje jobb.

EIO är en oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för elinstallatörer. En av våra uppgifter är att utveckla branschen i fråga om kompetens. Vi arbetar också med frågor som rör arbetsmiljö, elsäkerhet, miljö och kvalitet.

Jag är intresserad av att höja elsäkerheten i mitt hem

Intresseanmälan
Namn
Efternamn
Mobilnummer *
Postnummer *
Ort
E-post *
EIO Eltest, ca pris för en normalvilla 3 900:- inkl moms
EIO Garanti
Elarbeten anbud, se olika förslag under tjänster
Data/Telenät, t.ex. ett litet hemmanät