ROT-Avdraget

Propositionen om ROT-avdraget nu tillgänglig

Den 12 mars skickade regeringen ROT-propositionen till lagrådet som skall undersöka förslagen ur juridisk mening. Den 18 mars var Lagrådet klara med sina synpunkter. De hade endast synpunkter av förtydligande art. Propositionen antogs av riksdagen den 13 maj. Hela propositionen kan du läsa om du klickar här ovan. 

Här följer i korthet väsentliga delar ur propositionen.

Lagen innebär att ROT-avdrag förs in i nuvarande system för skattereduktion för hushållstjänster (RUT). Regeringen kallar det HUSavdrag. Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller utbyggnader och/eller underhåll av ett småhus, ägarlägenhet eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ. 

Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som nuvarande RUT-arbeten (städning m m). Underlaget för skattereduktion utgörs av arbetskostnaden. 

Skattereduktionen kopplas till individen på samma sätt som RUT-tjänster. Det är ägaren av ett småhus eller en ägarlägenhet eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion för ROT-arbeten. Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år. 

Det finns inga begränsningar i hur många ägare en bostad kan ha eller hur stor ägarandel som krävs. I princip har varje ägare oavsett andel rätt till fullt avdrag (kalkylen som du själv kan fylla i på vår hemsida är dock begränsad till 1 eller 2 delägare, vilket är den vanligaste ägarbilden).

Fakturamodellen – köparen får skattereduktionen direkt

De ändringar som införs fr o m 1 juli vad gäller betalning av utfört arbete och erhållande av skattereduktion innebär följande: Utföraren (företaget) skall endast fakturera kunden överenskommet belopp inklusive moms minus beräknad skattreduktion (hälften av arbetskostnaden). 

Exempel: 

Din offert från företaget 100.000 kr
Varav material m m 30.000 kr
Underlag för skattereduktion (arbetskostnad) 70.000 kr
Skattereduktion 35.000 kr
Du betalar 65.000 kr till företaget och företaget erhåller 35.000 kr från skatteverket. 

Företaget begär utbetalning av skattereduktionsbeloppet från skatteverket (när kvitto på betalning finns). 

För att i möjligaste mån säkra upp för företaget att inte kunden redan nått taket för skattereduktion införs en möjlighet för kunden att hos skatteverket begära ett ”särskilt meddelande” om den totala preliminära skattereduktionen som dittills tillgodoräknats under året, som kan lämnas till företaget som skall utföra arbetet. 

Fakturamodellen kommer att fresta på företagens likviditet och kan därför komma att resultera i att företag i högre omfattning kommer att begäradelbetalningar och korta betalningstider för att kunna begära ut skattereduktionen löpande från skatteverket. 

Du måste också lämna ett antal uppgifter till utföraren för att denne skall kunna erhålla belopp motsvarande skattereduktionen från skatteverket. De uppgifter du skall lämna är:

Personnummer
småhusets, ägarlägenhetens respektive bostadsrättens beteckning samt, för det fall ROT-arbetet gäller bostadsrätt, uppgift om föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande (identifikationsuppgift som motsvarar organisationsnummer för det fall att föreningen eller bolaget finns i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)
Mer om vilka uppgifter du ska lämna och formulär för detta kommer skatteverket att ta fram. 

Vilket ROT-arbete skall kunna ge skattereduktion?

Vilka bostäder?

Småhus
Bostadsrätt
Ägarlägenhet
För att omfattas av skattereduktionen ska ROT-arbetet avse ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som ansöker om eller begär skattereduktion. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen ska likställas med ägare (t ex tomträttsinnehavare). ROT-arbete som avser en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt omfattas också av skattereduktionen under förutsättning dels att lägenheten innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion, dels att arbetet utförs i lägenheten och är sådant som bostadsrättshavaren svarar för. 

Den avgränsning som föreslås innebär därmed att bostäder som upplåtits med hyresrätt eller som arrenderas inte omfattas av skattereduktionen för ROT-arbete. Inte heller kooperativa hyresrätter omfattas. 

RUT-avdrag kan göras även för arbete i förälders hushåll. Detta gäller inte ROT-arbeten om inte den som begär skattereduktionen äger eller innehar förälderns bostad. 

ROT-avdrag kan även erhållas för bostad inom EES-områden (Europeiska Ekonomiska Unionen). 

Lägenhet som upplåtits till en medlem eller delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag omfattas också av möjligheten att få skattereduktion (dessa är äldre upplåtelseformer som liknar bostadsrätt). 

Vilka åtgärder?

Arbete i form av reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-arbete) omfattas av skattereduktionen. Som ROT-arbete räknas inte åtgärder som enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller installationer. Som ROT-arbete räknas inte heller det arbete för vilket försäkringsersättning lämnats eller bidrag eller annat stöd lämnats från staten, en kommun eller ett landsting. 

Om- och tillbyggnad av ett småhus för vilket någon fastighetsavgift inte har tagits ut enligt 6 § lagen om kommunal fastighetsavgift räknas inte som ROT-arbete. 

Exempel som ger avdrag

Ommålning samt byte av golv, tak och väggmaterial. 

El och VVS arbeten inne i lägenhet eller småhus. 

Uppförandet av t.ex. ett garage som är ihopbyggt med ett befintligt hus bör ses som en om- och tillbyggnad. 

Markarbete som typiskt sett ingår är i första hand markarbeten för reparation och underhåll av el-, vatten- och avloppsledningar i direkt anslutning till byggnaden. Dränering kan därmed anses ingå liksom ledningar för elektricitet eller elektronisk kommunikation samt anläggningar för värmeförsörjning. 

Markarbete vid borrning för jord- eller bergvärme anses ingå, liksom arbete med borrning eller nedgrävning av brunn om vatten dras in i ett bostadshus. Dessa former av markarbete bör anses ske i direkt anslutning till byggnaden under förutsättning att elektriciteten, värmen, vattnet etc. är avsett att tillföras byggnaden samt att arbetet utförs på den tomt som bostaden är belägen på. 

Exempel som INTE ger avdrag

Arbete för att tillverka måttbeställda inventarier såsom köksluckor och dörrar och som utförs i det tillverkande företagets lokaler. 

Arkitektarbete eller motsvarande. 

Nybyggnation (varken bostadshus, fristående garage eller komplementhus). På om- och tillbyggnad av småhus knyts nybyggnadsregeln till att endast omfatta byggnader för vilka fastighetsavgift tas ut. Det innebär i praktiken att husen måste vara äldre än 5 år för att avdrag skall medges. 

Service på maskiner och andra inventarier. 

Kostnader för maskiner (däremot arbetskostnaden) vid t ex grävnings- och borrningsarbeten. 

Bostadsrätter och ägarlägenheter: 
Ledningar för vatten, el och avlopp som är inbyggda i husets stomme
Balkongbygge
Inglasning av balkong
Stambyten
Utsidan av fönster och dörrar 

Radhus, kedjehus och andra småhus i bostadsrättsform: 
Yttre underhåll (t ex byte tak)
Altanbygge


Om man fått annat bidrag eller försäkringsersättning (undantaget om bidraget uttryckligen avser material) 

Vad är ett småhus

Vad som avses med småhus följer av fastighetstaxeringslagen. Där betecknas småhus som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad kan höra till en sådan byggnad. Arbeten på småhus med värde under 50 000 kronor skall också omfattas trots att de enligt fastighetstaxeringslagen inte anses ha något värde. 

Vad sa skatteverkets expert i en chatt med DNs läsare?

Läs frågor och svar från en chatt-session på DN.se med Pia Blank Thörnroos, skatteverket. Länk till DN 

Mer information om vad som omfattas hittar du hos Skatteverket