EIO Garanti

Omfattning
Garantin gäller för konsumenter som anlitar ett EIO-medlemsföretag. EIO-företaget ska ha utfört reparations-, underhålls- eller nyinstallationsarbeten åt en konsument som äger eller hyr en- eller tvåfamiljshus, fritidshus eller bostadslägenhet.

Detta innebär att:
Medlemsföretag i EIO ska följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.
Om det uppkommer tvist angående utfört arbete ska konsumenten först vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som prövar tvisten. Om EIO-företaget därefter skulle vägra att följa ARN:s beslut har konsumenten rätt till ersättning ur EIO:s garantifond.

Skyddet gäller om konsumenten gör anmälan till ARN inom nedan angivna tider: utebelysning
Om reklamationen avser brist eller fel, inom 15 månader räknat från arbetets färdigställande.
Om reklamationen avser debiteringens skälighet, inom tre månader efter erhållen faktura.
Om reklamationen avser försening, inom tre månader efter det att arbetet skulle ha påbörjats eller färdigställts.
EIO:s styrelse prövar om rätt till ersättning föreligger.

Begränsning
EIO-garantin omfattar en ersättning upp till max ett prisbasbelopp där annan installatör åtgärdar felet.
EIO-garantin gäller ej om företaget har försatts i konkurs.

Jag är intresserad av att höja elsäkerheten i mitt hem

Intresseanmälan
Namn
Efternamn
Mobilnummer *
Postnummer *
Ort
E-post *
EIO Eltest, ca pris för en normalvilla 3 900:- inkl moms
EIO Garanti
Elarbeten anbud, se olika förslag under tjänster
Data/Telenät, t.ex. ett litet hemmanät